FPA: Fight and Power Academy Amersfoort

Logo Fight and Power Academy. Vechtschool Amersfoort

Algemene voorwaarden:

 1. Algemeen
  Deze begripsbepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Andrew’s Gym BV/ Fight and Power Academy, hierna te noemen FPA en de sporter en alle werkzaamheden van FPA die daarmee onlosmakelijk zijn verbonden.
  Onder sporter wordt verstaan: de deelnemer aan de faciliteiten, lessen of de trainingen van FPA.
  Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de begripsbepalingen van FPA.
  De begripsbepalingen staan vermeld op de website www.fightpoweracademy.nl.
  Tevens zijn de begripsbepalingen toegevoegd aan het inschrijfformulier.
  Bij inschrijving voor lessen en de trainingen verklaart de sporter akkoord te gaan met deze begripsbepalingen. De rechten uit hoofde van inschrijving voor lessen en de trainingen zijn strikt persoonlijk.
  FPA behoudt zich het recht voor sporters te weigeren bij misbruik van het lidmaatschap systeem of van de faciliteiten van FPA.
  De persoonlijke gegevens van sporters zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden van FPA gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
  Aan het gebruik van de extra faciliteiten, bijvoorbeeld douches/ bar, kunnen geen rechten worden ontleend. Bij gebrek of het buiten werking zijn hiervan vindt nimmer restitutie van lidmaatschapsgelden plaats.
  U dient eenieder met respect te behandelen. Het niet respectvol behandelen van anderen kan onmiddellijk tot royering gevolg hebben.
  Er wordt in de sportschool alleen Nederlands gesproken, tenzij men de Nederlandse taal niet beheerst. Het is niet toegestaan om onderling andere talen te spreken.

  2. Verantwoordelijkheden en plichten
  FPA verzorgt lessen en de trainingen gedurende de overeengekomen periode respectievelijk op de aangekondigde datum.
  FPA is ervoor verantwoordelijk dat vakkennis en kwaliteit van haar medewerkers op peil zijn.
  FPA zorgt ervoor dat de accommodatie, gebruikte apparatuur en welke andere gebruikte middelen dan ook, in goede staat verkeren.
  FPA zorgt voor lockers waar de sporter zijn spullen in kan plaatsen. Een slot krijgt ieder eenmalig bij inschrijving van een jaarcontract t.w.v. € 10,–. Tevens kan bij verlies een slot gekocht worden aan de bar.

  3. Eigen risico en aansprakelijkheid van de sporter
  Bezoek aan de ruimtes van FPA alsmede het gebruik van faciliteiten zoals lockers is geheel op eigen risico.
  De sporter neemt op eigen risico deel aan lessen en de trainingen.
  FPA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, in en om de sportschool, tijdens of na lessen, trainingen en het gebruik van de fitnessfaciliteiten mocht overkomen.
  Het gebruik van de aangeboden lockers is op eigen risico.
  FPA, haar medewerkers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of verdwijning van goederen uit een locker. Dagelijks worden de lockers na sluitingstijd leeggehaald. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden maximaal 2 wekenbewaard.
  Iedere sporter en bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen en het gehuurde van FPA toegebrachte schade. Deze schade zal worden verhaald.
   
  4. Deelname en uitsluiting van de sporter
  FPA behoudt zich het recht voor ompersonen de toegang tot de lessen te weigeren.
  Zorg ervoor dat je minimaal 15 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig bent.
  Sporters en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de ruimtes van FPA te houden aan de algemene voorwaarden en algemene regels van fatsoen. Tevens dienen zij de aanwijzingen die worden gegeven door medewerkers van FPA op te volgen. Als men zich hier niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.
  Tijdens de lessen maak je deel uit van het FPA-team en word je geacht FPA-teamkleding te dragen.
  Men is verplicht zich te houden aan het hygiëne protocol van FPA, door schoon en gedoucht en met schone kleding in de lessen en fitnesszaal te verschijnen.
  Het is niet toegestaan om in of voor de sportschool te roken en het gebruik van kauwgom is verboden.
  Het gebruik van stimulerende middelen is verboden. Bij constatering volgt onmiddellijke uitschrijving. Restitutie van lidmaatschaps- en inschrijfgelden wordt niet verleend.
  Elk handelen of nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van FPA in strijd met een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of algemene regels van fatsoen die de naam en/of de gang van zaken van FPA en/of van zijn sporters kan benadelen, geeft FPA het recht met onmiddellijke ingang de deelnameovereenkomst als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot de ruimtes van FPA te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van het lesgeld.
  Men is verplicht om vanaf en naar de matten slippers te dragen in verband met hygiëne.
  Men is verplicht om handdoek te gebruiken in de fitnesszaal.
   
   5. Lidmaatschap/ betalingen opzegging
  Partijen gaan de overeenkomst tot lidmaatschap aan die is vastgesteld op het inschrijfformulier.
  Een lidmaatschap afsluiten is mogelijk vanaf 18 jaar op vertoon van legitimatie bewijs, lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet worden doorgegeven aan derden.
  Onder de 18 jaar is het inschrijven alleen mogelijk onder begeleiding van een ouder/verzorger.
  Personen die het lidmaatschap aangaan voor minderjarigen, ongeacht in welke functie of hoedanigheid, zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de financiële consequenties verbonden aan het lidmaatschap en het in deze overeenkomst gestelde.
  Bij inschrijving is het tonen van een officiële legitimatiebewijs en bankpas vereist.
  Het lidmaatschap wordt voortgezet voor onbepaalde tijd van minimaal 1 jaar, waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van een maand opzegtermijn.
  Leden vervallen automatisch na hun eerste lidmaatschapsperiode in de dan geldende tarieven.
  Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk.
  Opzegging van het lidmaatschap kan alleen via de mail (info@fightpoweracademy.nl).
  Is door het lid uiterlijk 1 maand voor het einde van de lopende lidmaatschapsperiode niet opgezegd op de manier zoals omschreven in het vorige lid, dan wordt de lidmaatschapsperiode voortgezet onder dezelfde voorwaarden met dezelfde duur voor de dan geldende tarieven.
  Een overeenkomst kan, onder bepaalde voorwaarden, tussentijds beëindigd worden bij aantoonbare verhuizing 15 km verder vanaf FPA op het vorige adres, of indien op medisch advies sporten verboden wordt (hiervoor is een schriftelijke verklaring van een arts noodzakelijk.
  Een overeenkomst kan in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte, onder bepaalde voorwaarden, tijdelijk worden stopgezet. Dit ter beoordeling van de manager. De stopgezette periode telt niet mee voor de duur van het jaarlidmaatschap.
  Bij achterstallige betaling, waarbij de abonnee te kennen geeft al eerder gestopt te zijn, zal deze het uitschrijfformulier moeten kunnen tonen. Is dit niet het geval dan zal het incassobureau de verdere afhandeling op zich nemen.
  Mocht een oud lid weer lid willen worden, dan zal het gewone inschrijfgeld van € 10,- opnieuw moeten worden voldaan.
  Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient de 1ste contributieperiode (+ het inschrijfgeld) in één keer vooraf te worden betaald. Vanaf de eerstvolgende betalingsperiode van het lidmaatschap volgend op de periode van ingang, wordt de contributie per periode geïncasseerd via een, door de sporter goedgekeurde, automatische incasso of door contante betaling. 
  Losse lessen en inschrijfgeld dienen vooraf (in één keer) te worden betaald.
  De sporter dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie en andere bedragen.
  Lidmaatschapsgelden dienen vooruit te worden betaald per kas of pin, of via een automatische afschrijving (incasso) Indien de lidmaatschapsgelden niet binnen de 8 dagen na het verschuldigd worden van de abonnementsgelden voldaan zijn, dienen deze direct per pin of contant aan de balie te worden voldaan. Indien dit niet is gedaan, is het lid wettelijk in gebreke en kan de toegang tot de lessen worden ontzegd.
  Het lid is gehouden, ingevallen van automatische incasso, zorg te dragen voor voldoende saldo op haar/zijn rekening.
  Bij het niet voldoen aan de gestelde betalingstermijn, zoals in de verzonden herinnering en aanmaning (inclusief aanmaningskosten van €10,–) vermeld, zullen deze vorderingen worden overgedragen aan een incassobureau, waarbij het lid gehouden is alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die FPA moet maken als gevolg van niet- nakoming, en komen geheel ten laste van het lid. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom.
  Een automatische afschrijving zal pas plaatsvinden als het lid daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft verleend. Automatische afschrijving is voordeliger, sneller, gemakkelijker en geeft de zekerheid van tijdige betaling.
  Een automatische afschrijving vindt plaats op de 1e valutadag van de maand.
  Zonder schriftelijke intrekking van de incassomachtiging of geldige opzegging loopt de automatische afschrijving stilzwijgend door.
  Restitutie van lidmaatschapsgelden vindt niet plaats.
  FPA behoudt zich het recht voor om openings-, sluitings- en lestijden, lidmaatschapsgelden, evenals apparatuur te wijzigen zonder dat hieraan door het lid enig recht kan worden ontleend. Tijdens het zomerrooster, of ander aangepast rooster, blijft men de normale lidmaatschapsgelden verschuldigd.
  FPA is 365 dagen per jaar open.
   
  6. Beeld- en geluiddragers, kijken, toegang tot de zaal
  Het gebruik van beeld- en geluiddragers in de ruimste zin van het woord voor, tijdens of na lessen en in de trainingen, is niet toegestaan. Onder deze beeld- en geluiddragers worden bijvoorbeeld verstaan foto, film, video, tape etc.
  Het is niet toegestaan om mensen mee te nemen die komen kijken,  tenzij interesse is om lid te worden. Toegang tot de zaal is slechts toegestaan aan geregistreerde deelnemers. (geregistreerde leden)
  Toegang tot de zaal is uitsluitend mogelijk op het moment van aanvang van de les die de sporter volgt. Voorafgaand aan de aanvang van de les dient de sporter aan de bar te wachten.
   
  7. Drank, etenswaren en roken
  Alleen drinkflessen/ bidons met een afsluitbare dop zijn toegestaan.
  Roken en alcohol nuttigen is niet toegestaan.
  Het nuttigen van etenswaren is niet toegestaan in de fitnesszaal en dojo. Aan de bar/receptie kan gegeten worden.
   
  8. Hoofdregels fitnesszaal
  (Het is verplicht om handdoeken gebruiken op de toestellen.
  Niet met spullen gooien en gewichten terugplaatsen waar het hoort.
  Geen schijven aan de toestellen laten hangen.
  Verboden met straatschoenen in de zaal te lopen.
  Na zweten op cardio- of fitnessapparaat deze schoonmaken met desinfecterend middel.
  Niet in ontbloot bovenlijf trainen in verband met hygiëne.

  9. Hoofdregels dojo
  Het is verboden met schoenen de mat te betreden, behalve boksschoenen.
  Voor alle sporters geldt: het dragen van slippers buiten de dojo is verplicht. Dit in verband met hygiëne. Het is niet toegestaan om met blote voeten buiten de matten lopen.
  Attributen op de juiste plek terugplaatsen.
  Tassen in de lockers. Zodra de lockers vol zijn of de tassen te groot, dan moeten deze onder de lockers geplaatst worden. Dus geen tassen bij de bokszakken of de ring plaatsen.
  Deurtjes van de lockers sluiten na het gebruik in verband met veiligheid. 
  10. Klachten
  Klachten dienen schriftelijk via de mail (info@fightpoweracademy.nl) te worden ingediend. FPA maakt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht haar standpunt en motivatie bekend
   
  11. Huis- en gedragsregels voor de ouders/verzorgers van het kind
  De ouder/verzorger is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
  De ouder/verzorger houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding en training van de leden door trainers en begeleiders.
  De ouder/verzorger draagt er zorg voor dat het kind op tijd aanwezig is voor een training of wedstrijd.
  De ouder/verzorger is verplicht te wachten bij de bar/receptie tijdens de les het kind.
  De ouder/verzorger ziet erop toe dat het kind zich tijdig afgemeld wordt voor een training of een wedstrijd.
  De ouder/verzorger spreekt het kind aan op eventueel wangedrag buiten de lesuren.
  De ouder/verzorger ziet er op toe dat het kind zich niet in de fitnesszaal begeeft, behalve de route naar de fitnesszaal toe.
   
  12. Slotbepalingen
  Met het betreden van FPA geeft u aan zich te houden aan de bij ons geldende huisregels. Bij overtreding van de regels kunnen wij u de toegang ontzeggen tot onze accommodatie. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.
  Leden die bovenstaande regels overtreden, zich schuldig maken aan wangedrag, of de goede naam van FPA of de goede naam of eer van een of meer medewerkers in opspraak brengen, kan tijdelijk of voorgoed de toegang tot de club worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten, doch behouden hun lopende verplichtingen. Een en ander is ter beoordeling van het management van FPA.
  De voorwaarden kunnen tussentijds door FPA worden gewijzigd. Fouten in deze voorwaarden zijn voorbehouden.
  Geschillen tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht en worden met de toepasselijke competentie regels voor de bevoegde rechter in het arrondissement Midden- Nederland.
   
   

19-08-2019

.